October 12, 2020 By admin 0

AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING AJ 2013 PDF

De wet omschrijft de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt om in dienst van de an. inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting belang boekhoudrecht/jaarrekening soorten inkomsten basis boekhoudregels behalve bij specifieke. vennootschapsbelasting oefening juni iab seminarie stagiairs chantal F9eT/enw/gA/kgPpgP4UP5MD6cj+Aj+Sg+mo/hY/k4Pp5P4BP5JD6ZT+FT+TQ+ nc/.

Tegore Mazugar Country: Lithuania Language: English (Spanish) Genre: Love Published (Last): 18 September 2006 Pages: 216 PDF File Size: 11.18 Mb ePub File Size: 1.93 Mb ISBN: 844-1-72308-231-9 Downloads: 81286 Price: Free* [*Free Regsitration Required] Uploader: Aradal

Voorwaarde is wel dat de verwerking binnen het kalenderjaar plaatsvindt. Fiscale aangiften – BIBF ; Inzake de elektronische aangifte van de vennootschapsbelasting is de uiterste datum van indiening via Biztax 30 september Het koninklijk besluit van 25 april tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake bennootschapsbelasting voor het aanslagjaar verscheen in het Belgisch Staatsblad van 2 mei – Pag Vaak worden daarbij dezelfde redenen gebruikt als die van de zwaarwegende reden.

Ook kan in dat geval een additionele billijke vergoeding verschuldigd zijn.

De werkgever moet er rekening mee houden dat een werknemer, waarvan de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd eindigt, van de ene op de andere dag niet meer op het werk verschijnt. In het algemeen wordt aangitfe partnerpensioen vastgesteld op basis van een percentage van het te verzekeren ouderdomspensioen.

Dit loon wordt gedeeld door om zo het uitkeringsdagloon te krijgen. Bij een hogere uitkering of waarde van de verstrekking is het meerdere belast. Als het fonds de werkgever niet inlicht, wordt een naheffingsaanslag aan het fonds opgelegd.

  BARCHOWSKY FLUENT HANDWRITING PDF

Wanneer betaalt de fiscus uw belastingen terug? – De Standaard

De werkgever is echter niet verplicht om voor deze werknemer passende arbeid bij een andere werkgever te zoeken. De opting-in-regeling geldt niet voor de werknemersverzekeringen.

Wangifte van inhoudingsplicht zijn: Alleen in bovengenoemde situaties is de werkgever inhoudingsplichtig voor loon van derden. De formele wijzigingen aan de aangifte worden telkens aangeduid. Het gaat dan om maaltijden: Bij bijvoorbeeld huishoudelijk personeel kan het zijn dat de opdrachtgever zelf als inhoudingsplichtige moet worden aangemerkt.

Is de werknemer niet in staat de overeengekomen arbeid te verrichten door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt, dan behoudt de werknemer zijn recht op loon. De werknemer kan een op non-actiefstelling via de rechter proberen op te heffen met een beroep op schending van 203 werkgeverschap.

Indien de OR dat gewenst acht, kan de ondernemer worden verplicht om een gemotiveerde onderbouwing te geven voor eventuele verschillen in de inkomens. Voor het uitkeringsloon staat dus het genoten premieloon centraal.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij piekwerkzaamheden of vervanging wegens ziekte. De werkgever mag niet zowel een schadevergoeding vorderen als een boete innen.

Deze wettelijke regeling wordt aangeduid als de ketenregeling. Gekeken moet worden of dat product ook aan derden klanten wordt verkocht. Maar dit zal steeds afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval. De Nabestaandenuitkering wordt ingetrokken zodra: De beloning is belast voor zover dit geen vrijgestelde vergoeding van kosten betreft. Voor bepaalde maatlijden geldt een gerichte vrijstelling zie paragraaf 2.

  HEERE HEERESMA PDF

De Anwverzekering kan in beginsel maximaal tien jaar vrijwillig worden voortgezet. Ook kan de formele ontbinding gebruikt worden om een executoriale titel te verkrijgen. Er wordt aangesloten bij de driehoeksverhouding werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. De leden van de OR zijn werknemers die werkzaam ai binnen de onderneming. Let wel, tussenpozen van minder dan zes maanden tussen de arbeidsovereenkomsten worden daarbij meegerekend.

Een sociaal plan dat met de OR is overeengekomen of eenzijdig door de werkgever is vastgesteld, bindt de individuele werknemer niet.

aangifteformulier vennootschapsbelasting aj 2013 pdf

De bedoeling van partijen en de wijze waarop zij uitvoering geven aan de stage overeenkomst zijn voor de civielrechtelijke kwalificatie van belang. Voor personen die, in het bezit van een Nederlandse uitkering, in het buitenland gaan wonen en voor ingezetenen die een duurzame buitenlandse uitkering ontvangen, gelden bijzondere regels.

Voor pensioenen geldt als hoofdregel dat het niet is toegestaan het pensioen af te kopen in ruil voor een eenmalige uitkering. Vanuit fiscaal oogpunt bezien, staat de commissaris in fictieve dienstbetrekking tot het lichaam waarvan hij tot commissaris is benoemd.